СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ (НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА)

Авторы

  • М.А. Мекин Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем
  • Т.С. Куракбаева азахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем
  • С.К. Серикбаев Казахский национальный университет имени аль - Фараби
  • Ж.К. Кайрлиева ахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем
  • Б.С. Кулбай Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова

DOI:

https://doi.org/10.32014/2024.2518-1467.693

Ключевые слова:

государственное регулирование, внешнеэкономическая деятельность, сотрудничество, система, подсистема, методы, инструменты

Аннотация

Зерттеудің мақсаты сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу жүйесінің қалыптасу кезеңдерін, реттеу жүйесі мен ішкі жүйелерін, сондай-ақ осы мемлекеттік араласудың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау болып табылады. Зерттеуде экономикалық процестер мен құбылыстарды түсінудің жалпы ғылыми және арнайы әдістері қолданылды. Жүйелілік принципі жүйе ішіндегі себеп-салдар, құрылымдық-функционалдық байланыстарды зерттеуге мүмкіндік берді. Сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу жүйесінің қалыптасу кезеңдері көрсетілген. Бұл жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері бар екендігі атап өтіледі: елдердің өзара тәуелділігі туындайды, санкциялар енгізу және сауда соғыстарын жүргізу қаупі бар. Қазақстанда сыртқы және ішкі ортадағы өзгерістерге жедел және барабар жауап беруге қабілетті сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеудің тұтас, заңнамалық түрде ресімделетін жүйесі құрылуда. Бақылау индустриалды дамыған Еуропа елдерінде, сондай-ақ посткеңестік кеңістіктегі сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу тарихын зерттеу мағынасында түсініледі. Қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу жүйесінде отандық және шетелдік сарапшылардың пікірлерін ескере отырып белгілеген нақты міндеттер болуы керек.

Авторлар Қазақстанға еуразиялық экономикалық интеграцияны

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

М.А. Мекин, Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем

Мекин Мадениет Адилович ― Магистр экономики Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем старший преподаватель, зав.кафедрой «Экономика и менеджмент», Уральск, 090000, улица М.Маметова д 81, Республика Казахстан

E-mail: mekin82@list.ru, https://orcid.org/0000-0001-5539-5108;

Т.С. Куракбаева, азахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем

Куракбаева Татьяна Сергеевна ― Экономика магистрі Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті, Оқу ісі бөлімінің меңгерушісі, 090000, Орал қаласы, М.Маметова көшесі, 81, Қазақстан Республикасы E-mail: t.kurakbaeva94@mail.ru, Orcid: https:// orcid.org/0009-0008-2616-1458;

С.К. Серикбаев, Казахский национальный университет имени аль - Фараби

Серикбаев Серик Кенесович ― кандидат экономических наук, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, кафедра бизнес-технологий, старший преподаватель, Алматы, 050040, пр. аль-Фараби, 71.  E-mail serik_s_k@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-5479-2109;

Ж.К. Кайрлиева, ахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем

Кайрлиева Жанар Каировна ― Экономика магистрі Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті, «Экономика және менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы, 090000, Орал қаласы, М.Мәметова көшесі, 81, Қазақстан Республикасы E-mail: zhan1529@mail.ru, Orcid: https :// orcid.org/0000-0002-4419-6354;

Б.С. Кулбай, Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова

Кулбай Бауыржан Сусарулы ― PhD, и.о. доцента кафедры «Финансы», Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова, ул. Таукехана, 5, Шымкент, Казахстан E-mail: Bauka.ks@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3638-5745;

Загрузки

Опубликован

2024-02-29

Как цитировать

Мекин Мәдениет , М. М. ., Куракбаева Татьяна, К. Т., Серикбаев Серик, С. С., Кайрлиева Жанар, К. Ж., & Кулбай Бауыржан, К. Б. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ (НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА). Научный журнал «Вестник НАН РК», 407(1), 573–587. https://doi.org/10.32014/2024.2518-1467.693