Б.З. Абделиев, и Д. Байбоз. «ПАТОГЕНДІК МИКРОРГАНИЗМДЕРДІҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ӘРТҮРЛІЛІГІН ЗЕРТТЕУ». Научный журнал «Доклады НАН РК», т. 345, вып. 1, март 2023 г., сс. 5-12, doi:10.32014/2023.2518-1483.179.