Нұрдаулетова, А. «ГИДРОБИОНТ ТҰНБАЛАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АРАҚТЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ». Научный журнал «Доклады НАН РК», вып. 2, июнь 2022 г., сс. 61-74, doi:10.32014/2022.2518-1483.148.