[1]
Primzharova K., Beimbetova А., и Abdrashev J., «METHODOLOGY OF COMPANY’S EFFICIENCY ASSESMENT », ДНР, вып. 4, сс. 194–205, авг. 2020.