[1]
Tastanbekova Karlygash Nyshanbaevna, Sartova Rysty Bozmanaevna, Bespalyy Sergey Vladimirovich, и Kusainov Halel Khaimullievich, «INNOVATION MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS», ДНР, вып. 4, сс. 155–160, авг. 2020.