Нұрдаулетова, А. (2022) «ГИДРОБИОНТ ТҰНБАЛАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АРАҚТЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ», Научный журнал «Доклады НАН РК», (2), сс. 61–74. doi: 10.32014/2022.2518-1483.148.