Duisenbay, Aknur. 2022. «ҮШКЛАСТЕРЛІК МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ҮЛГІДЕГІ 9Ве МЕН 9В АЙНАЛЫҚ ЯДРОЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ». Научный журнал «Доклады НАН РК», вып. 4 (декабрь):95-107. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483.174.