Джумадуллаева, С. (2023). ҚҰРЫЛЫСЫ ӘРТҮРЛІ КАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫ ГИДРАЗИДТЕРІНІҢ КАТАЛИТТІК СИНТЕЗІ. Научный журнал «Доклады НАН РК», 345(1), 243–253. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1483.198