Нұрдаулетова, А. (2022). ГИДРОБИОНТ ТҰНБАЛАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АРАҚТЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ. Научный журнал «Доклады НАН РК», (2), 61–74. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483.148