(1)
Beknazarov Rakhym Agibaevich; Rakhbayev Konysbay Kydyrbaevich. THE ROLE OF RELIGION LEADERS IN THE DISSEMINATION OF RELIGION, THE CONSTRUCTION OF MOSQUES. ABOUT THE MORAL LIFE OF DOSZHAN ISHAN KASHAK ULY(1815-1890). ДНР 2020, 19-24.