(1)
Primzharova K.; Beimbetova А.; Abdrashev J. METHODOLOGY OF COMPANY’S EFFICIENCY ASSESMENT. ДНР 2020, 194-205.