(1)
Tastanbekova Karlygash Nyshanbaevna; Sartova Rysty Bozmanaevna; Bespalyy Sergey Vladimirovich; Kusainov Halel Khaimullievich. INNOVATION MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS. ДНР 2020, 155-160.