[1]
Sansyzbay Abylay Rysbaevich, Umitzhanov Mynbay, Bakirov Nurbol Jumakadyrov и Rysbayev Muratkhan Belderkhanovih 2021. CONSERVATION OF THE GENE POOL OF ENDANGERED ARGALI SPECIES. Научный журнал «Доклады НАН РК». 2 (апр. 2021), 68–75.