[1]
Tastanbekova Karlygash Nyshanbaevna, Sartova Rysty Bozmanaevna, Bespalyy Sergey Vladimirovich и Kusainov Halel Khaimullievich 2020. INNOVATION MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS. Научный журнал «Доклады НАН РК». 4 (авг. 2020), 155–160.