[1]
Bakhyt Yerik Bahytula, Kaliyeva Yelena Vladimirovna, Nurpeissova Nazym Satybaldievna, Makisheva Zhanna Anatolievna и Urazbekov Abay Kargashevich 2020. STRATEGIC PRIORITIES AND MECHANISMS OF PROTECTION OF FINANCIAL INTERESTS IN THE CONDITIONS OF SOCIAL MODERNIZATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. Научный журнал «Доклады НАН РК». 4 (авг. 2020), 100–106.