1.
D. Kalygulov, I. Klinovitskaya, T.Turmagambetov, A. Pavlov, S. Plotnikov, B. Mukashev, A. Serikkanov, Zh. Agabekov, D. Kantarbaeva. HIGH-TECH PRODUCTION OF PHOTO-ENERGY IN KAZAKHSTAN BASED ON THE SARYKOL QUARTZ DEPOSIT. СФМН [Интернет]. 10 июнь 2019 г. [цитируется по 21 июнь 2024 г.];(3):120-9. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/1645