Асанова, Бактыгул, Батырбай Оразбаев, Жадра Молдашева, Ғабит Шуйтенов, и Эльмира Дюсембина. «ТҮРЛІ СИПАТТАҒЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ АҚПАРАТТАР НЕГІЗІНДЕ БАЯУ КОКСТЕУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АГРЕГАТТАРЫ МОДЕЛЬДЕРІН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, no. 3 (сентябрь 30, 2023): 28–43. просмотрено июнь 22, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/5776.