Муратов, Т. «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АВИАЦИЯ САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН IT ШЕШІМДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 1, март 2024 г., сс. 248-59, doi:10.32014/2024.2518-1726.254.