Асанова, Б., Б. Оразбаев, Ж. Молдашева, Ғ. Шуйтенов, и Э. Дюсембина. «ТҮРЛІ СИПАТТАҒЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ АҚПАРАТТАР НЕГІЗІНДЕ БАЯУ КОКСТЕУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АГРЕГАТТАРЫ МОДЕЛЬДЕРІН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 3, сентябрь 2023 г., сс. 28-43, doi:10.32014/2023.2518-1726.202.