Moldasheva, R., . A. . Ismailova, A. Zhamangara, и A. Zadagali. «ABOUT DEVELOPMENT OF AN INFORMATION ANALYTICAL SYSTEM FOR THE STUDY OF AQUATIC ECOSYSTEMS». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 2, июнь 2022 г., сс. 39-53, https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/3689.