Мухитова, А. «РЕЛЯЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ УАҚЫТҚА ТӘУЕЛДІ XML-ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНДАҒЫ XML-ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 2, июнь 2022 г., сс. 92-111, doi:10.32014/2022.2518-1726.132.