V.M. Tereshchenko. «SPECTROPHOTOMETRIC STANDARDS 8m- 10m. IV. THE STARS-STANDARDS ALONG +61 PARALLEL». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 3, июнь 2021 г., сс. 121-7, https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/2082.