Ахметов Б.С., и Қ. Нұралбай. «ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ КЕЗІНДЕГІ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ АЛГОРИТМІ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 3, июнь 2021 г., сс. 6-11, https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/2038.