Муратов, Т. (2024) «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АВИАЦИЯ САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН IT ШЕШІМДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ», Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (1), сс. 248–259. doi: 10.32014/2024.2518-1726.254.