Асанова, Б., Оразбаев, Б., Молдашева, Ж., Шуйтенов , Ғ. и Дюсембина, Э. (2023) «ТҮРЛІ СИПАТТАҒЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ АҚПАРАТТАР НЕГІЗІНДЕ БАЯУ КОКСТЕУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АГРЕГАТТАРЫ МОДЕЛЬДЕРІН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ », Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (3), сс. 28–43. doi: 10.32014/2023.2518-1726.202.