Мухитова, А. (2022) «РЕЛЯЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ УАҚЫТҚА ТӘУЕЛДІ XML-ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНДАҒЫ XML-ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ», Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (2), сс. 92–111. doi: 10.32014/2022.2518-1726.132.