Ахметов Б.С. и Қ. Нұралбай (2021) «ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ КЕЗІНДЕГІ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ АЛГОРИТМІ », Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (3), сс. 6–11. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/2038 (просмотрено: 20 июнь 2024).