Асанова, Бактыгул, Батырбай Оразбаев, Жадра Молдашева, Ғабит Шуйтенов, и Эльмира Дюсембина. 2023. «ТҮРЛІ СИПАТТАҒЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ АҚПАРАТТАР НЕГІЗІНДЕ БАЯУ КОКСТЕУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АГРЕГАТТАРЫ МОДЕЛЬДЕРІН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 3 (сентябрь):28-43. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1726.202.