Муратов, Т. (2024). ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АВИАЦИЯ САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН IT ШЕШІМДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (1), 248–259. https://doi.org/10.32014/2024.2518-1726.254