Асанова, Б., Оразбаев, Б., Молдашева, Ж., Шуйтенов , Ғ., & Дюсембина, Э. (2023). ТҮРЛІ СИПАТТАҒЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ АҚПАРАТТАР НЕГІЗІНДЕ БАЯУ КОКСТЕУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АГРЕГАТТАРЫ МОДЕЛЬДЕРІН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ . Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (3), 28–43. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1726.202