Мухитова, А. (2022). РЕЛЯЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ УАҚЫТҚА ТӘУЕЛДІ XML-ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНДАҒЫ XML-ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (2), 92–111. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1726.132