Тастемір, Б., Маликова, Ф., & Айтбаева, Р. (2022). ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА СПАМДЫ СҮЗГІЛЕУГЕ АРНАЛҒАН RANDOM FORESTS МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСІ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (2), 130–141. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1726.134