М.Д. Минглибаев, & А.Ә. Мырзабаева. (2021). ЕКІ БЕЙСТАЦИОНАР ДЕНЕНІҢ ІЛГЕРІЛМЕЛІ-АЙНАЛМАЛЫ ҚОЗҒАЛЫСЫ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (3), 106–112. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/2079