Ахметов Б.С., & Қ. Нұралбай. (2021). ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ КЕЗІНДЕГІ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ АЛГОРИТМІ . Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (3), 6–11. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/2038