(1)
Seilova, N.; A. Batyrgaliyev; Zh. Dzhangozin; D. Baibatchayeva; N. Nurgabylov. METHOD FOR ASSESSING THE QUALITY OF MASKING NOISE INTERFERENCES. СФМН 2022, 120-133.