(1)
L.N. Kondratyeva; I.V. Reva; G.K. Aimanova; V.Y. Kim; I.M. Izmailova. SPECTRAL AND PHOTOMETRIC STUDY OF SOME WOLF-RAYET STARS. СФМН 2021, 75-84.