(1)
D. Kalygulov; I. Klinovitskaya; T.Turmagambetov; A. Pavlov; S. Plotnikov; B. Mukashev; A. Serikkanov; Zh. Agabekov; D. Kantarbaeva. HIGH-TECH PRODUCTION OF PHOTO-ENERGY IN KAZAKHSTAN BASED ON THE SARYKOL QUARTZ DEPOSIT. СФМН 2019, 120-129.