(1)
G.S. Minasyants; T.M. Minasyants; V.D. Vdovichenko; A. G. Bibossinov. PROPERTIES OF ULTRAVIOLET EMISSION AT DEVELOPMENT OF SOLAR FLARES. СФМН 2019, 56-63.