[1]
Асанова, Б., Оразбаев, Б., Молдашева, Ж., Шуйтенов , Ғ. и Дюсембина, Э. 2023. ТҮРЛІ СИПАТТАҒЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ АҚПАРАТТАР НЕГІЗІНДЕ БАЯУ КОКСТЕУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АГРЕГАТТАРЫ МОДЕЛЬДЕРІН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ . Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 3 (сен. 2023), 28–43. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1726.202.