[1]
Ахметов Б.С. и Қ. Нұралбай 2021. ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ КЕЗІНДЕГІ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ АЛГОРИТМІ . Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 3 (июн. 2021), 6–11.