1.
A.R. Brodskiy, V.P. Grigor’eva, L.V. Komashko, Y.Y. Nurmakanov, I.S. Chanysheva, A.A. Shapovalov, I.A. Shlygina, V.I. Yaskevich. INTERACTION OF THE CATALYTIC Fe/-Al2O3 SYSTEM WITH PROBE MOLECULES II. STUDY OF -Al2O3 SUPPORT AND Fe/-Al2O3 SYSTEM AFTER INTERACTION WITH HYDROGEN AND AMMONIA . SCT [Интернет]. 24 апрель 2022 г. [цитируется по 28 июнь 2022 г.];(6):120-9. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/3670