1.
Rakhimberlinova Zh.B., Mustafina G.A., Takibayeva A.T., Kulakov I.V., Iskakov A.R., Nazarova O.G. SYNTHESIZING NITRILE-CONTAINING GLYCONITRILE (CO) POLYMERS. SCT [Интернет]. 5 декабрь 2019 г. [цитируется по 7 октябрь 2022 г.];(6):42-8. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/1524