А. А. Макенова, и А. К. Кекибаев. «КВАС ДАЙЫНДАУ ҮШІН ҚАРАҚҰМЫҚ ШИКІЗАТЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ ЫСҚЫЛАУ РЕЖИМІН ЖАСАУ». Известия НАН РК. Серия химии и технологии, вып. 2, апрель 2021 г., сс. 135-41, https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/229.