Ж. Байгазиева, Г. И. Байгазиева, и А. К. Кекибаева. «ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ШИКІЗАТЫ НЕГІЗІНДЕ СЫРА СУСЛОСЫН АШЫТУ ҮДЕРІСІН ЗЕРТТЕУ». Известия НАН РК. Серия химии и технологии, вып. 2, апрель 2021 г., сс. 128-34, https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/227.