Abdizhapparova Bakhytkul Telkhozhaevna, Khanzharov Nurlan Serikbayevich, Ospanov Bakhytzhan Orazalievich, Pankina Ilona Anatol’evna, Kamalbek Dinmukhammed Kuanyshbekuly, и Akhmetov Zhasurbek Mansurbekovich. «INVESTIGATION OF VACUUM-ATMOSPHERIC DRYING OF CAMEL AND MARE’S MILK». Известия НАН РК. Серия химических наук, вып. 6, декабрь 2019 г., сс. 55-60, https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/1560.