[1]
Sheveleva Y.A., Litvinenko Y.A., Khutoryanskiy V.V., и Mukhtarova N.M., «AMINO AND FATTY ACID COMPOSITION OF DATURA STRAMONIUM L. (SOLANACEAE)», SCT, вып. 4, сс. 61–67, авг. 2021.