[1]
А. А. Shunekeyeva, M. K. Alimardanova, A. A. Majorov, G. S. Yeszhanov, и O. V. Koltyugina, «IMPROVING SENSORY AND QUALITY PROPERTIES OF YOGURTS FROM GOAT’S MILK», SCT, вып. 2, сс. 120–127, апр. 2021.