[1]
Z. Bagova, K. Zhantasov, G. Turebekova, B. Sapargaliyeva, и Javier Rodrigo-Ilarri, «ANALYSIS AND PROSPECTIVE UTILIZATION OF TECHNOGENIC SLAG WASTE FROM A LEAD PLANT », SCT, вып. 2, сс. 22–28, апр. 2021.