Ченсизбаев, Д., Д.К. Аденова, и Қ.Е. Кошпанова (2023) «ШУ-САРЫСУ ПРОВИНЦИЯСЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК СУЛАРЫНДАҒЫ ЛИТИЙ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ӘДІСІМЕН АНЫҚТАУ», Известия НАН РК. Серия химии и технологии, (1), сс. 183–193. doi: 10.32014/2023.2518-1491.157.