А. А. Макенова и А. К. Кекибаев (2021) «КВАС ДАЙЫНДАУ ҮШІН ҚАРАҚҰМЫҚ ШИКІЗАТЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ ЫСҚЫЛАУ РЕЖИМІН ЖАСАУ», Известия НАН РК. Серия химических наук, (2), сс. 135–141. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/229 (просмотрено: 7 октябрь 2022).